تمام پست ها

پروژه ها

ما در زندگی خود با پروژه‌های مختلفی روبرو می‌شویم که در آن‌ها بایستی با تحلیل صحیح از موقعیتی خاص و با در نظر داشتن مجموعه امکانات موجود، به حل یک مسئله اقدام کنیم. این مسائل می‌تواند اجتماعی، سیاسی، فردی، فنی و


تفکر انتقادی به مثابه ی تمرین فلسفه ی عملی در آموزش و پرورش

در جوانی، کسی نباید از تعامل با فلسفه دریغ کند. زیرا هیچ­کسی نمی­تواند خیلی زود یا خیلی دیر در فعالیتی که سلامت روح را فراهم می­کند، شرکت کند. فعالیت فلسفی خود را به فردی که جوان است بیش­تر از فردی که پیر است تحمیل می­کند


گزارش فنلاند ستوده چیذری

کمتر مربی یا معلمی پیدا می­شود که درگیر کارهای تربیتی و آموزشی بوده باشد و نام "فنلاند" را به عنوان کشور پیشتاز در حوزه آموزش نشنیده باشد. فنلاند در جنگ جهانی دوم دچار شرایط بسیار سختی شده و آسیب فراوانی دید. پس از جنگ و از همان روزهای نخستین تغییر، خانواده­ها و مدارس و جامعه دریافته بودند که برای کشوری که همه چیز خود را از دست داده است، تنها راه پیشرفت، تمرکز در حوزه آموزش و استفاده از منابع طبیعی است